Minder
Voedselverspilling

Terugdringen van voedselverspilling levert
meer op dan alleen kostenbesparing.

Schuttelaar & Partners

Iedereen wint!

Maar liefst 30% tot 50% van de totale voedselproductie gaat wereldwijd verloren, bijvoorbeeld in de vorm van gewassen die op het veld achterblijven, als verliezen tijdens de verwerking van voedsel of als voedsel dat in de afvalbak bij de consument thuis belandt. Er zijn mogelijkheden te over om deze verliezen te verminderen en geld te besparen. Indirect heeft het verminderen van voedselverspilling ook een positief effect op een aantal andere zaken.

Voor het produceren van voedsel gebruiken we bijvoorbeeld energie, water en land, en door minder voedsel te verspillen reduceren we ook het ge- en verbruik van die bronnen. In de ideale situatie weten we verlies en verspilling volledig te voorkomen. Zolang dat niet lukt, is het zaak om voedselverliezen en verspilling zo slim mogelijk te benutten.

Vraag nu een advies aan

Waar liggen de kansen?

De uitdagingen verschillen per schakel. Waar liggen de kansen voor uw organisatie?

Teelt

Ruim dertig procent van de landbouwproducten voor menselijke consumptie gaan in Europa tijdens de teelt, oogst en opslag verloren. Bij wortel- en knolgewassen is dit verlies bijvoorbeeld twintig procent van het totale opbrengstpotentieel. Verliezen ontstaan doordat producten achterblijven op het veld, mechanisch beschadigd raken of gedurende het sorteerproces buiten de selectiecriteria vallen. Er zijn volop kansen om deze verliezen te voorkomen of commercieel te benutten.

Levensmiddelen-industrie

Dankzij nieuwe technologieën en slimmere procesbesturing treedt in de levensmiddelenindustrie al veel minder voedselverspilling op dan 10 jaar geleden. Toch zijn er nog steeds heel wat verliezen die verminderd of voorkomen kunnen worden. Ook het commercieel benutten van bijproducten biedt kansen. Zo blijken reststromen vaak uitstekend inzetbaar als grondstof voor andere voedingsmiddelen.

Logistiek & opslag

Als gevolg van de beperkte houdbaarheid van voedsel gaan in deze schakel met name gekoelde producten verloren. De bewaartermijn van opgeslagen producten sluit bijvoorbeeld niet aan bij de richtlijnen van de leverancier, of de (verpakkingen van) producten stroken niet met de wensen van de markt. Het afstemmen van inkoop en voorraadbeheer met ketenpartners biedt volop kansen om verspilling te verminderen. Daarvan profiteert de hele keten, van producent tot consument.

Retail

Supermarkten verspillen gemiddeld één a twee procent van hun omzet als gevolg van voedselverliezen. Die verliezen treden vooral op in verscategorieën zoals AGF, zuivel, vlees & vis en brood. Aangezien de gemiddelde marge van supermarkten ongeveer twee procent is, kan het terugdringen van verspilling een grote bijdrage leveren aan het netto resultaat. Bovendien krijgt verspilling in de retailsector veel maatschappelijke aandacht en draagt een proactieve aanpak van voedselverspilling dus ook bij aan een beter imago.

Horeca

Tien tot vijftien procent van het voedsel dat we buiten de deur nuttigen wordt in de keuken verspild. Dat komt bijvoorbeeld door overschrijding van de THT- en TGT-datum en door eigen eisen van de horeca aan kwaliteit en voedselveiligheid. Vaak blijkt het ook lastig om de inkoop van voedsel af te stemmen op het aantal gasten en zijn porties vaak te groot. Maar liefst tien tot vijftien procent blijft gemiddeld achter op het bord. Het reduceren van voedselverspilling in de horeca moet dus gebeuren voor én na de counter. Dit biedt kansen om zowel het financiële resultaat als het imago van uw horecabedrijf te verbeteren.

Institutionele markt

Zorginstellingen, gevangenissen, scholen, overheid en gemeenten kopen volgens vaste contracten voedsel in. Deze contracten bieden vaak weinig ruimte om hoeveelheden, samenstellingen en levertijden van voedsel op zeer korte termijn aan te passen. Met name bij maaltijdconcepten die in een vaste samenstelling worden aangeboden, treden in deze sector grote verliezen op in de consumentenfase. De uitdaging is dus om beter in te spelen op de veranderende vraag van gebruikers.

Bedrijfscatering

Voor de cateringsector is het onvoorspelbare gebruikersaantal de grootste oorzaak van voedselverspilling. Bovendien worden producten vaak op het buffet aangeboden en worden lege borden en schalen routinematig aangevuld. Voedselverliezen treden met name op in de productcategorieën soep en brood. De voedselverspilling vóór de counter bedraagt gemiddeld tien procent, na de counter is dat aanzienlijk minder. Een betere voorspelling van gebruikersaantallen en slim inspelen op de veranderende vraag van de gebruikers bieden voor deze sector kansen.

Consument

In Nederland gooit de consument per persoon jaarlijks 48 kilogram eetbaar voedsel weg. Dat komt neer op 152 euro per jaar per persoon. Oorzaken van dit verlies zijn te veel inkopen, vergeten wat er nog in huis is, het verlopen van de THT- en TGT-datum en het bereiden van te grote hoeveelheden voedsel. Vaak kunnen eenvoudige tips en maatregelen de consument al helpen om verspilling te voorkomen. Inzichten in inkoop- en gebruiksmotieven van consumenten zijn een belangrijke kans om voedselverspilling aan het einde van de keten te verminderen.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Ik heb nog geen cijfers van de verliesstromen binnen mijn organisatie

Ik ken mijn verliesstromen, maar hoe pak ik ze aan?

Ik weet hoe ik de verliezen kan reduceren maar ik heb nog geen concreet actieplan

Ik heb maatregelen genomen om mijn verliesstromen te verminderen maar vraag me af hoe effectief ze zijn

Ik heb geen verliesstromen

Nulmeting

Alleen door uw productstromen te kwantificeren krijgt u écht inzicht in uw verliezen, verspilling en kosten. Het is dus zaak om elke productstroom systematisch in kaart te brengen, zodat u ziet waar verliezen/verspilling plaatsvinden, hoe groot ze zijn en hoe ze economisch kunnen worden benut. Dat is wat wij doen aan de hand van een massabalans. Met onze eigen VoedselverspillingsMonitor brengen we bovendien uw (verlies)stromen in beeld. Na de analyse kunt u direct zien waar uw kansen liggen om het verlies/verspilling van voedsel(grondstoffen) te reduceren. Met concrete doelstellingen behaalt u vervolgens het beste resultaat.

Analyse

Op basis van de feiten en onze onderzoekservaringen ontwikkelen wij samen met u een plan van aanpak om uw voedselverliezen terug te dringen. Zo komen we tot een set concrete, uitvoerbare maatregelen die aansluiten bij de economische, ecologische en sociale doelstellingen van uw organisatie. We gaan ook in gesprek met uw experts en handelspartners, en dagen hen uit om zowel voor de korte termijn als de middellange termijn maatregelen te bepalen. Met deze maatregelen stellen we een concreet actieplan tegen voedselverspilling op, specifiek afgestemd op uw bedrijf.

Doelstelling

Aan de hand van de door u gekozen maatregelen ontwikkelen we samen met u een actieplan op maat. Daarbij betrekken we ook uw medewerkers, zodat de implementatie van de maatregelen soepel verloopt. Wij helpen u graag om de kernboodschap voor uw medewerkers professioneel en overtuigend te formuleren. Indien nodig ontwikkelen we communicatiemiddelen en helpen we bij de praktische uitvoering van het plan. Wij helpen u eveneens graag bij het formuleren van de doelstellingen. Ze maken verantwoordelijkheden inzichtelijk en ontwikkelen een stappenplan om de maatregelen binnen uw organisatie te implementeren.

Monitoring

Met de CRS datascan van Schuttelaar & Partners meten we de voortgang en het financiële resultaat van uw maatregelen. Desgewenst ontwerpen we een dashboard om de ontwikkelingen intern op de voet te volgen. Om uw medewerkers nog eens extra bij het proces te betrekken stellen we voor de voortgang periodiek te communiceren. We kunnen zelfs een wedstrijdelement toevoegen aan uw plan, zodat het terugdringen van verspilling een verbindende activiteit wordt in uw organisatie.

Communicatie

margin-left:10px;margin-bottom:10px;Uw organisatie doet al heel veel om voedselverspilling tot een minimum te reduceren? Heel goed! Communiceert u dat ook? Wij ondersteunen u graag in MVO-communicatie, PR, stakeholder-bijeenkomsten en meer. Ook praten wij u graag bij over trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidcommunicatie.

Onze drijfveren

Ongeveer 30 tot 50% van de totale voedselproductie voor humane consumptie wordt niet benut door consumenten, aldus de FAO. Dit is niet uit te leggen in een wereld met honger en schaarste aan water, grondstoffen en landbouwgrond. Het is daarom niet verwonderlijk dat de thema's voedselverlies en voedselverspilling hoog op de maatschappelijke- en politieke agenda staan. Door de Alliantie Verduurzaming Voedsel is 2014 benoemd als het jaar tegen voedselverspilling.

Schuttelaar & Partners werkt samen met haar klanten al jaren aan dit thema. Mét resultaat. Wij geloven dat iedereen aan minder voedselverspilling kan bijdragen. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van verliezen, door een betere afstemming tussen ketenpartners of door duidelijke communicatie over de THT en TGT datum.

In de internationale context organiseert Schuttelaar & Partners future-of-food.com seminars, dragen we bij aan worldchefs.org en organiseren we evenementen zoals wereldvoedseldag.nl. Schuttelaar & Partners ziet dit als een kans om bij te dragen aan minder voedselverspilling.

Meer weten?
Wij vertellen u graag meer en kijken er naar uit om samen in kaart te brengen waar uw organisatie voedselverspilling kan reduceren.

Vertel mij meer
 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voedselverspilling!